U N I V E R Z U M E G Y E T E M
Éljen egészségesen! Gyógyuljon meg! Alkalmazza a természetes anyagokat! Nem csoda, hanem valóság!

Keresés a honlapon

MENÜ

Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás

Reiki a tudás és a gyógyítás eszköze!

A REIKI gyógymód és spirituális önmegvalósító rendszer , mely az Univerzum Életenergia-áramába való bekapcsolódáson keresztül fejti ki hatását. A test, a tudat és az érzelmek tisztulása, fénnyel feltöltése és az energiaminőségünk finomodása segítségével támogatja az ember szellemi öntudatra ébredését. Helyreállítja a test és a lélek egészségét, mivel ezek alapfeltételei a fejlődésnek.
Teszi mindezt oly módon, hogy az energia szinte "tapinthatóan" érzékelhetően működik és így biztosítja az anyagon túli élő valóság megtapasztalhatóságát a szellemi érzékelését teljesen elvesztett mai ember számára. Ezzel a közvetlen érzékelhetőséggel szelíden segíti a mai, fizikai tudatú embert a látókörének anyagon túlra tágulásában és ezzel a tudatszintjének emelkedésében, valamint biztosítja a hidat a gyakorló tudatában a fizikai és transzcendentális világ között (mind a Kozmosz, mind a saját belső, személyes világa tekintetében). Mindez úgy történik, hogy a gyakorlónak nem kell kiszakadnia az ismert és (ma még) biztonságot jelentő fizikai világából, hanem tapasztalatait integrálhatja abba. Nem tesz automatikusan Nagy Gyógyítóvá, hanem az élet olyan aspektusait mutatja fel, amelyekkel azelőtt nem voltunk tisztában.
Az emberiség a tudati lélek kifejlesztésének korszakába lépett, ami azt jelenti, hogy az éber tudat és a gondolkodási képesség megtartásával legyen képes az anyagon túli világba lépni, földi életében. Az emberiség mai feladata az, hogy tudatával lépjen át a fizikai után következő, éteri szintre , kifejlesztve szellemi érzékszerveit . Ahhoz, hogy ez sikerüljön, meg kell tisztítanunk étertestünket, melynek torzulásai és szennyezettsége okozza a legtöbb fizikai betegségünket és tudati korlátozottságunkat, valamint fejlesztenünk kell moralitásunkat. A Reiki éteri minőségű energia, áramlásába való bekapcsolódás az éteri tudatosság kifejlődését segíti, először az éteri energia érzékelésével, létezésének tapasztalatával, majd a fejlődés során (ahogy az étertest finomodik) az egyetemesség megértésével és tapasztalatával, az egyetemes összefüggések felismerésével és megértésével. Ez a megértés segíti annak a morális bázisnak a kialakulását, amivel a tanuló a szellemi útján haladhat. Ilyen értelemben a Reiki a tudatra ébresztés energiája , legalábbis halandó, téridőrendi értelemben. A benne való előre haladáshoz mindennapi kezelés illetve speciális meditációk tartoznak. Érdemes azonban tudnunk, hogy a köztudatban élő Reiki módszerek és az eddig közismert Reiki iskolák tanításai a teljes spirituális rendszer részei csupán, Pontosabban annak exoterikus, "populáris" része, ill. alapszintje. A rendszer magasabb szintjeit képviselő ezoterikus tanítások, módszerek és energiák főleg buddhista szerzetesek birtokában vannak és szélesebb körben nem voltak hozzáférhetők, ill. csak azoknak, akik buddhista fogadalmat tettek. Szűkebb csoportokban gyakorolják, Japánon kívül is. A helyzet annyit változott az utóbbi években, hogy a felsőbb szintek energiái egyre több helyen elérhetők és a magasabb tanítások egy része is szélesebb nyilvánosságra került. Bízhatunk benne, hogy hamarosan a teljes tanítás napvilágra kerül, mert ennek lassan itt az ideje a fejlődés törvénye alapján.
Mit jelent a Reiki szó? A "Reiki" japán szó, jelentése nyugati meghatározásban : az egyetemes életerő energiája , japán meghatározás szerint: a szellemi és az anyagi világ kölcsönhatásából származó erő . Ha az alapszót két összetevőjére bontjuk, a "Rei" és "ki" jeleket kapjuk, melyek jelentésük szerint a következők: a "REI" kozmikus, transzcendens szellemiség, misztikus erő és esszencia. Keleten a Buddha tudattal, azaz a kiteljesült tiszta eredendő tudattal is összekapcsolják a szót. A "KI" szó energiát jelent. A "ki" a létfontosságú életerő energiája, mely a kínai akupunktúrában használatos " chi "-vel, a hívő keresztények Fény ével és az orosz kutatók " bioplazmikus energiájával " analóg jelentésű. Ugyanezt az ősenergiát a világ más részein különböző elnevezésekkel illetik: Akasának , Éli energiának , Isteni energiának , Ódnak , a magyar mesék és mondák az Élet Vizének , a modern tudósok a vákuum nullponti energiájának , ill. a kvantumvákuum nullponti energiája körüli fluktuációnak , "Dirac-tengernek" nevezik, bár mindez magyarázatra, pontosításra szorul. Indiában prána , Európában élan vital , a görögöknél pneuma , a mohamedánoknál baraka , az irokézeknél orenda, a sziúknál wakan , a melanéziaiaknál mana . Paracelsus numiá nak, Hippokrates a " természet erejének " , Wilhelm Reich orgon nak nevezte. A szellemtudományban éter . Ez arra is mutat, hogy sokféle arculata van. Az Akasa az Univerzum éteri emlékezettára, melyben a világegyetem minden információja benne van és onnan lehívható bármely információ, melyre a gyógyuláshoz, fejlődéshez szükség van. Rendkívül koncentrált és hihetetlen dinamizmus jellemzi, ám hétköznapi érzékeink számára (még) láthatatlan. Ez az energia a forrása minden létezőnek, a mikrokozmosz atomjaitól kezdve az élőlényeken és emberen át a galaxisokig. Maga a mozgás és az intelligencia , ami az élet két alaptulajdonsága. Az életet támogatja minden szinten, a Földön és a szellemvilágban egyaránt. Szűkebb értelemben pedig jelenti az energia felvételének és használatának azt a módszerét , amit Usui mester, az alapító fedezett fel és dolgozott ki .
A Reiki (továbbá a Seichem és sok más ismert energia is) lényegében a Világegyetem Lelkének (Szentlélek) , avagy a Világegyetem Életének lefokozódott megnyilvánulása a 7. Kozmikus területnek, a Kozmikus Fizikai Síknak eme elzárt területén, a bukott kozmoszban, amit közvetve isteni lények akarata, ereje irányít. Ez a megnyilvánuló Egyetemes Élet a 7. Síkot - és ennek bukott, elzárt részét - tudattal, értelemmel és folyamatos aktivitással látja el, mely a szellemi evolúció inspirációját követi. Itt, a 7. Síkon, vagyis a formai kifejeződések világában ez a cselekvő aktivitás a magasabb, isteni célok és akarat eszköze és közvetítője és az élet formáinak éltetője . Ez a Reikierő nem az eredeti Isteni minőség, hanem ennek a relatív, lefokozódott világegyetemnek az éltető energiája, melyet mi, lefokozódott, szellembukáson átment lények képesek vagyunk felvenni, és amit ugyanakkor az eredeti Isteni erő, szellem, a Gnózis közvetve irányít. (A Gnózis a tudatra ébresztés energiája halhatatlan, isteni értelemben.) Az Energia a fejlődés (evolúció) sűrített potenciálját hordozza, ami a formák alsó világaiban konkretizálódik, úgymint a formai világ fejlődő élete. Ám tudnunk kell, hogy ez a fejlődés, evolúció a bukás miatt zárt, öncélúvá vált folyamat, mely nem képes az embert - valami táguló spirálison keresztül - az isteni világokba emelni. A mi világegyetemünkben körfolyamatokban, ciklusokban jut kifejezésre, nem vertikális, folytonosan emelkedő áramlásban. Valódi szerepe, célja és hatóköre a lélek, a tudat előkészítése a világ természetének megértésére, az isteni misztériumok felfogására és ezek által az eredeti isteni erő, a Gnózis, Szent Szellem felvételének lehetőségére.
A Reiki úgy hat, hogy felrázza a lelket, hogy az keresni kezdje az igazságot és a megszabadulást. Az "igazság keresőjévé" avathatja az embert, de lelki értelemben többet nem tehet, többre nem képes. Át kell adnia a keresőt a szellem áramlatának. Reikit (valamint bármilyen más módszert) csakis ebben az értelemben és hatáskörének eme tudatában érdemes gyakorolni. Így megadja a megadható segítséget, más esetben pótcselekvéssé válik.
Mindannyiunknak van Reiki energiája (Egyetemes Életereje), ez születési jogunk, de létezésünk mai szintjén felvétele és áramlása akadályozott bennünk. Úgyszólván az Égi energiából majdnem folyamatos deficitben vagyunk, az egoisztikus információkkal telített, lefokozott emberi energiából többletben. Ez utóbbi besűrűsödik és akadályozza a Kozmosz életerejének mozgását energiarendszerünkben és (lelki vagy testi) betegséghez vezet. A Reiki folyamatos áramlása a lélek evolúciós útján való természetes haladást eredményezi.
A Reiki azon ősi módszerek egyike, amellyel a KI energiát, az életerőt közvetíteni tudjuk annak, aki erre önmagától valamiért csak részlegesen képes. Minden élő és élettelen állandó kapcsolatban van az életerővel, de valamilyen külső (betegség, sérülés, kimerültség) vagy belső ok (negatív gondolat, eltorzult érzelem, eltérés az élettervtől, ami belső figyelmeztetés gyanánt pszichoszomatikus betegségben nyilvánul meg) miatt elakad a szabad áramlása, mert az energiatesteinek információs rendszere hibás. A reikikezelés során a kezelt energiarendszere összekapcsolódik az Akasával, amelyből merítve az információs rendszer kijavítása megtörténhet. A szükséges információkat az energia hordozza és tartalmazza.
Ami a Reikit más gyógyító módszerektől megkülönbözteti, az a behangolás i vagy beavatási folyamat, amivel a tanítvány a különféle Reiki tanfolyamok keretében találkozik és egy szertartás során kapja meg az avató tanár közvetítésével (Szanszkritül: abhiseka , Tibetben: wong , Indiában: Shaktipat ). Bárki megteheti azt, hogy kezét egy másik személyre helyezi, és gyógyulási folyamatát támogatja a saját mágneses energiájának (bioenergiájának) átadásával. Ám egy olyan személy, aki megkapta a Reiki behangolásokat, a fizikai és éterikus test magasabb energiaszintre és energiaminőségre történő finomabb behangolásának egy nagyon ősi módszerét élte át, miáltal az energia átadást a sokkal biztonságosabb és hatékonyabb energia közvetítés váltja fel. Megnyitották bizonyos energiaközpontjait (csakráit és meridiánjait), hogy ezáltal nagyobb mennyiségű egyetemes életerő energiát tudjon magán átáramoltatni. Ezzel a nyitással az ember egész életére az energia közvetítő eszköze lesz. A behangolást minden fokozatban egy kb. 21 napig tartó intenzív tisztulási-alkalmazkodási szakasz követ, melynek során az energia beépül, és mindazok a salakanyagok, érzelmek és gondolati minták kitisztulnak a szervezetből és energiatestekből (vagy átalakulnak), amik már nem tudnak létezni a megemelkedett energiaszintű és energiaminőségű emberben ill., amit ő kész elengedni.
A Reikit soha nem adja az ember, azt mindig fénycsatornán hívja le. Ha egy kezelés során a kezelő valaki testére helyezi a kezét, akkor a befogadó fogja lehívni önműködően a megfelelő energiamennyiséget (és minőséget) a testének éppen arra a részére, ahol arra szükség van. Ez főleg hő formájában érzékelhető. (Infravörös kamerával 43 Celsius fokot mértek a kezelő tenyere és a kezelt testrész közötti levegőben.) Ebben a folyamatban a kezelő soha nem merül ki, mivel ő is kezelést kap, miközben "adja" a kezelést. ( Minél többet adsz, annál több marad meg belőle - ez az Univerzum törvénye.) Az energia a koronacsakrán belép, és a felső energiaközpontokon áthalad szívközponthoz és a napfonathoz, és bizonyos energiamennyiség elraktározódik benne. A fennmaradó rész halad ezután tovább karon és kézen át a páciens testébe. Így tehát mindketten töltődnek ebben a folyamatban, de ugyanakkor a reikizett mégsem vesz át semmit a kezelő problémáiból (negatív információiból vagy energiablokkjaiból), mivel a Reiki a kezelő testében egy, a behangolások által megnyitott, megtisztított és energiaközvetítésre lepecsételt csatornán halad át. (Megjegyzendő, hogy az eredeti Reiki rendszerben messze nem csak a tenyér és ujjak számítanak energia közvetítő pontoknak, hanem a test bármely pontjával, valamint lélegzettel, tekintettel és gondolattal is közvetíthető a Reiki, sőt az egész testből és az aurából is áramlik a hő a kezelthez. Ez főleg a Reiki magasabb szintjein tapasztalható.) E tulajdonságok megkülönböztetik számos, bioenergián alapuló kézrátételes módszertől, ahol döntően fontos, hogy a kezelő a lehető legjobb állapotban legyen, és az energiaátadás előtt és után is fel kell töltődnie és meg kell energetikailag tisztulnia.
Továbbá nem kell tartani attól, hogy a betegről negatív energia jutna át a Reikit áramoltató személybe. Habár a kezelt személynek van betegsége (vagy akár a Reikivel kezelő személynek is lehet), az nem adódik át a másikra. A kezelő a Reiki által védve van. Ha a kezelő tenyerében érez enyhe fájdalmakat, szúrást, csipkedést, húzást és a betegségek rezgéseit, ez nem "ragad rá", ezeket csak fájdalom jeleknek nevezzük, melyek az energia áramlásának-felszabadulásának érzetei, melyek a kezelőt tájékoztatják, orientálják. Ugyanígy nem vehet át ártó elementálokat, vagy megszállókat sem; ezt a Reikit irányító Intelligencia nem engedi. Még nagyobb képtelenség (amit egyesek terjesztenek), hogy a Reiki kezelésen keresztül ártást lehetne közvetíteni. Pszichoszomatikus tüneteket csak úgy vehet át a kezelő, ha túlzottan azonosul a kezeltje problémájával. Ilyenkor a kezelő felidézi magában a páciense tüneteit. Ám ilyenkor is csak tünetek ébrednek fel és nem a betegség, hiszen az nem a kezelő karmájához tartozik, hanem a pácienséhez. (Más dolog persze egy fertőzés, pl. influenza, kanyaró, stb. átvétele) Ez egy pszichológiai jelenség és nincs köze a Reikihez. Csak akkor tapasztalhatunk ilyesmit, ha a gyógyításba belevisszük a személyes énünket azzal, hogy mi akarunk gyógyítani. Ezért soha ne szimpátiával , hanem csakis empátiával viszonyuljunk a pácienshez. A Reikit gyakorló személy egy "csatorna", aki nem helyezheti előtérbe saját Énje akaratát arra vágyván, hogy a kezelendő személy minél jobban legyen, hanem ki kell léptetnie a személyiségét a gyógyító folyamatból. A Reikit gyakorlónak egy tiszta érnek kell lenni, amelyen keresztül a gyógyító energia áramlik (Hagyjuk meg az illető szabadságát, hogy akkor és úgy gyógyuljon/változzon, ill. úgy használja fel a kapott energiát, ahogy ő akarja). Ez teszi lehetővé, hogy a legmagasabb lelki cél legyen a gyógyítás eredménye (vagyis az adott betegség üzenetének megértése és integrálása) és ne csupán a tünetek megszűnése. Ugyanis a kezelt Magasabb Énje mindig jobban tudja, mi válik a kezelt javára, mint azt akár a kezelő, akár a gyógyulni vágyó földi tudata képes lenne megítélni. Előfordulhat, hogy az adott betegségre a páciensnek és/vagy környezetének szüksége van még egy ideig.
A Reikire nem lehet ráerőltetni az általam jónak tartott hatást, mert a Reiki működését Égi intelligencia (Isteni tudatú szellemi lények tudása) irányítja. Tehát maga a gyógyító (energiaközvetítő) személy tudatilag nem befolyásolja az adott energiát. Ez biztosítja a manipulációtól való védelmet. Ez az egyik legfontosabb alappillére a Reiki Rendszernek. Egyúttal nagyon fontos része a Reiki etikának is! Annyiban lehet befolyásolni az energiát, hogy kérhetjük bizonyos célokra, helyzetekre, eseményekre, problémákra segítségként, de a hatásról a Reiki dönt (illetve a mögötte álló szellemi lények, avagy az érintettek magasabb rendű Énje, ami ugyanaz a magasabb döntés)!
A Reiki rendkívül szelíd, soha nem kényszeríti rá a kezeltre a gyógyulást. Az energia tudat alatt bármikor és bármely vonatkozásban visszautasítható. Csak azt a problémát fogja gyógyítani, amire a kezelt tudat alatt is felkészült és megfelel a Felső Énje legmagasabb szintű választásának. Amely problématerületen ez a belső döntés nincs meg a változásra-gyógyulásra, azt a területet a Reiki nem érinti, vagy más módon érinti (vagyis a kezelések ellenére sem lesz ott teljes gyógyulás). Ez a tulajdonság biztosítja a szabad akarat sérthetetlenségét. Éppen ezért a kezelő nem vállalhat felelősséget a kezelés eredményéért (nem vonható felelőségre, de nem is ígérgethet).
A Reiki egyik legnagyobb előnye az, hogy teret ad az önkezelésre, mégpedig anélkül, hogy ezt hosszan tartó önképzés előzné meg, mint számos egyéb módszer esetén. A Reikivel való összekapcsolódás után a "képzés" egész életen át tart, az Energia fokozatosan nyilatkoztatja ki a benne rejlő tudást az arra nyitott gyakorló előtt. Az önkezelés különösen hatásos módszer a teljes relaxációhoz, a stressztől való megszabaduláshoz és az önmagunkkal való mélyebb kapcsolatteremtéshez. Felerősíti a testben lévő életerő-energiát, amely aztán segít egyensúlyba hozni az anyagi és éterikus testeket. Saját magunk kezelése segít abban is, hogy elengedjük visszatartott emócióinkat és az energiablokkokat.
Minden kezelés eredménye más és más, mivel a végeredményt döntő módon a páciens határozza meg. Minden egyes ember éppen a számára elegendő mennyiségű életerőt vesz át, annyit, amennyire szüksége van ahhoz, hogy felszabadítsa, aktivizálja, vagy átalakítsa fizikai és éterikus testeinek energiáit (tehát nem lehetséges Reikivel túltöltődni). A Reiki nem csupán a test kémiai szerkezetében hoz létre változásokat, miközben segíti a szervek regenerálódását és a szövetek és csontok újraépülését, hanem segít abban is, hogy az érzelmi és a mentális szint kiegyensúlyozottá váljon. A Reiki nem hitrendszer, tehát a páciensnek nincs szüksége mentális felkészítésre vagy bármiféle irányításra, elegendő, ha csak vágyik arra, hogy megkapja és elfogadja az energiát (az energia fogja vezetni). Másrészt, mivel itt nem hiedelemrendszerről van szó, elegendő a Reikit gyakorló részéről, ha a kezelés szándékára fókuszál, s az energia rögtön lehívódik, és áramlani kezd. E módszer egyik szépsége az egyszerűségében rejlik. A Reikivel megadhatjuk bárkinek a megfelelő energetikai segítséget, miközben tudni sem feltétlenül szükséges arról, hogy az illetőnek mi a problémája (tehát diagnosztizálni sem kell).
Nagy adománya a Reikinek, hogy képes az embereket egymáshoz közelebb hozni és a hibásan felfogott individualizmus okozta elszigeteltséget feloldani (persze csak, ha így használjuk). Megadja az embernek az érintés nagyszerűségét (melynek önmagában is lelket gyógyító hatása van) anélkül, hogy ez bármilyen módon provokáló, vagy félreérthető lenne. Képes visszaadni az érintés eredeti tisztaságát, ártatlanságát és örömét.
A Reiki nem hit, nem vallás, nincsenek dogmái, előírásai, tiltásai előfeltételei és rítusai (bár sajnos vannak önjelölt "Reiki-guruk " ), ugyanakkor jól megfér bármilyen világnézettel és tanítással, és más gyógyító/önfejlesztő módszerek alkalmazásával (pl. masszázstechnikák, reflexológia, homeopátia, nemeskőgyógyászat, agykontroll, pszichológiai és szuggesztív mentális technikák, meditációk, stb.). A gyógyszeres terápiák mellékhatásait csökkenti és segít a betegségek és művi beavatkozások, sérülések után regenerálódni. Mindenben segít és semmiben sem korlátoz. Az egyetlen feltétel, hogy az ember szándékolja és vágyjon az Energia befogadására, használatára és a segítségével való növekedésre.
A Reiki nem természetgyógyászati eljárás, bár így is felhasználható. A nyugati világban leginkább úgy jelenik meg, mint "természetgyógyászatba csomagolt spiritualitás". A gyógyító tevékenység a "médium", amivel spirituális impulzusokat tudunk közvetíteni a segítségre vágyóknak és a (sokszor nem is tudatosan) szellemi tudást keresőknek. Ezzel együtt az energetikus gyógyítás alapjának tekinthető. Megalapozza a magasabb módszereket.
Időszerű már a Reikivel kapcsolatos régi téves, beszűkült nézeteket (dogmákat) és korlátozó hiedelmeket, előítéleteket szétoszlatni, és helyette a Reiki egyetemes gyakorlatát megismerni és bevezetni. A Reiki valóban egyetemes , ez tényleg túlmegy a közhelyen. Nem szűkíthető le a működése semmilyen irányzatra, módszertanra és felfogásmódra. Hogy mégis ez történik, értetlenségre, információhiányra mutat, vagy egyéni érdekek érvényesítésére utal. Bármilyen technikán keresztül képes megnyilvánulni a fejlődés és gyógyulás érdekében, legyen az mentális, vagy fizikai. Nemcsak passzív energiaközvetítés, ahogy ez Nyugaton elterjedt, Japánban aktív és kreatív módon és energetikai diagnózis felállítása mellett is használják ( Az "aktív" itt azt jelenti, hogy célirányos technikákkal dolgozva kérjük le az energiát egy cél érdekében, de a személyes akarat kikapcsolása mellett, a "diagnózis" pedig állapotfelmérést jelent, hogy a kezelést optimalizálni tudjuk. A japán reikigyógyítás ugyanis célirányos, szemben a Nyugati gyakorlattal, ami inkább általános.) . Messze nem csak kézrátétel (ezt a használatát ismerik Nyugaton elsősorban), egyes japán irányzatokban összekapcsolják a makrobiotikával, a pulzusdiagnosztikával, a Csi Kunggal, az akupresszúrával, masszázstechnikákkal. Nemcsak gyógyító módszer, hanem meditációs út is. Sőt még az sem igaz, hogy kizárólag behangolási szertartással lehet hozzájutni. Bizonyos energetikai módszerekkel ki is fejlesztető, lásd Szerzetesi Reiki . Sőt nemcsak emberek, de bármilyen állat, vagy növény is behangolható a közvetítésére, még fényképek, vagy kristályok is.
A Reiki egyetemes , Mindenben és mindenen keresztül megnyilvánul, ami él. Érdemes ezen a gondolaton meditálni. Sokat emlegetjük ezt a közhelyet, mégsem merjük elhinni. Aki mégis komolyan gondolja ezt, könnyen megkapja, hogy amit csinál, az "nem reiki", mert azt "így és így kell" gyakorolni. Drága reikis társaim, lépjünk most már túl ezen és merjük vállalni azt, amiről beszélünk! Könnyen elejét vehetjük az "autentikus Reikiről" szóló vitáknak, ha tudatosítjuk, hogy a Reiki egyszerű és színtiszta energia , aminek eredetileg semmi köze semmilyen valláshoz, ezoterikus felfogáshoz, médiumitáshoz, személyiségfejlődéshez, vagy gyógyító eljárásokhoz. Mi, reiki-gyakorlók döntjük el, hogy milyen köntösbe öltöztetve használjuk, mi hozzuk létre ezeket a kapcsolatokat. Ezért formai értelemben egyetlen, reikit használó módszertan sem Reiki, viszont a funkció, működés értelmében igenis mindegyik Reiki. Ne avassuk életformává a korlátokat, a behatároltságot! Ez társadalmi csapda. Sokkal igazabb út a határtalan gondolat , amire a Reiki is tanít. Csak arra kell vigyázni, hogy a határtalan gondolat szabadsága nehogy szabadossággá torzuljon.
Milyen nagyszerű lenne, ha a világ minden reikise, reikiirányzata és iskolája a jellegzetességeik megtartása mellett szeretetben együttműködne, összedolgozna egymással, mint egyetlen sokszínű közösség, egy nagy család, egy Grálközösség! (A szerző sóhaja, s óhaja)
A Reiki egy energia, egy módszer, egy eszköz a lelki-szellemi növekedéshez, legmagasabb szinten gyakorolva egy sajátos jellegű spirituális életút, mely elvezethet a Szellemi Beavatás ösvényéhez. Célja az, hogy segítségével a gyakorló eggyé váljon az Univerzummal és megvalósítva a lelki békét, megkapja életfeladatát ( ansin ricumei ) és azt betöltve haladjon a megvilágosodás útján, ahogy azt az alapító, Usui mester is tette. Individuális szinten és befelé az Univerzummal való azonosság átélését célozza (bölcsesség), társas szinten és kifelé az együttérzés lelkületének tökéletes kifejlődését (szeretet). Az így elért bölcsesség és szeretet és az ezekből fakadó belső erő és tartás alapozza meg a megrendíthetetlen belső békét, ami a beavatás kapuja és a megvilágosodás ösvényének bejárata.
MI IS A SPIRITUÁLIS FEJLŐDÉS?
O Szellemi síkon: a tudat egyre tágabb körben való mozgása; a szellemi igazságokra való ráhangolódás; a világfolyamat egyre magasabb perspektívából való szemlélete; a minden jelenség mögött működő lényeg felismerése; a szellemi világ tényeinek, lényeinek, eseményeinek, folyamatainak megismerése (iskolázás) és ezek fizikai letükröződéseinek felismerése. A hitet felváltja a tudás és tudatosság.
O Lelki síkon: az ember erkölcsi színvonalának emelkedése az élet minden területén; a morális bázis fundamentumának megteremtése a cselekvések motivációs szintjén; a szellemi élet erényeinek fejlődése (önbecsülés, szeretet, tisztelet, állhatatosság, kegyesség, együttérzés, stb.)
O Fizikai síkon: a szellemi-lelki értékek gyakorlatban való megélése; tudásomhoz, lelkületemhez hűnek lenni a gyakorlatban és kerülni az elvtelen kompromisszumokat; a mindennapok megélésének minősége, ami az én oldalamról a pecsétet jelenti az elért spirituális szintre (a szellemi világ oldaláról a pecsét a Beavatás).
O E 3 síkon való, fent említett előkészületek alapján a bukott, dialektikus téridőrendből való alapvető, szerkezeti kivonulás és folyamatszerű átlépés az isteni világrendbe. Ekkor elmondható, hogy az ember ebben a világban van, de úgy, hogy nem ebből a világból való. Ez az újra megszülés/megszületés viszont már nem különböző gyógyító energiák, módszerek és technikák által, hanem a szentelő Hétszellem (Gnózis) által történik, a halandó személyiség és a bukott "magasabb Önvaló" lebontása mellett, a harmadik Én-szint, a szellemszikra megnyilvánulása által.
A Reiki betöltött szerepe a következő:
. Keretet, irányvonalat, tudást és módszert ad az ember misztikum utáni vágyának, hogy az a lelki evolúció hajtóerejévé válhasson;
. Az emberek materializmusból való kiemelése a fizikain túli energiák érzékelésével és tudatos használatával, valamint a tér-idői meghatározottságból való kilépéssel;
. A fizikai test gyógyítása és az érzelmi-mentális szint kiegyensúlyozása, hogy a diszharmonikus és beteges állapot ne akadályozza a spirituális fejlődést;
. Eszközt és tapasztalási lehetőséget ad arra, hogy az ember ne ellenségesen viszonyuljon a betegségekhez, hanem azokban is a spirituális felemelkedés (tudatosság emelkedése) lehetőségét lássa;
. Az étertest tisztulása, fényesedése, mozgékonyságának növelése és a fizikai testhez viszonyított nagyobb szabadsága annak érdekében, hogy a tudatszint emelkedhessen, és az éteri érzékszervek kifejlődhessenek;
. Az érintés tisztaságához és ártatlanságához való visszatérés és ezáltal az elidegenedés feloldása és a bizalom erősítése embertársaink felé (megtanuljuk az érintést átfogóan a szeretethez kötni, nemcsak a fájdalomhoz, vagy a szexhez);
. Az emberek közötti elszigeteltség feloldása, az alapvető lelki összetartozásuk felismerése és megélése a megszerzett tudáson és a szeretetteljes segítségnyújtáson keresztül;
. A behangoláson és gyakorláson keresztül megnyitja az emberben lévő mélyebb tudást és azoknak a képességeknek a jelenben szükséges részét, amit előző életeiben kifejlesztett.
. A spirituális fejlődés közös céljával létrejövő szabad szellemi közösségek kialakulása, út a Grál-közösség felé;
. Az így elért tudatszint emelkedéssel a közeledő dimenzióváltás előkészítésében való részvétel.
A reikimester (és más tanító) ezeknek a folyamatoknak az inspirátora és katalizátora a környezetében , teljesen függetlenül attól, hogy melyik stílushoz, irányzathoz, mestervonalhoz tartozik.
Ez a gyógyító és magas fokú spirituális önfejlesztő rendszer Mikao Usui által újra felfedezett rendszer. Inspirált források szerint más bolygókról hozták a Földre Atlantisz korszakában, az emberi fajt segítő szellemi lények. Az akkori kultúrában az atlantiszi gyógyítók képzésének alapfoka volt. Onnan a katasztrófa előtt átmentették a mai India és Tibet vidékére, ahol az ősi tantrikus tanítások és szútrák részeként élt tovább. Innen átkerült a Vajrayana (Vadzsrajána) buddhizmusba és a tibeti gyógyítók gyakorlatának részévé vált. (A Vajrayana a Mahayana buddhizmusnak egy Tibetben elterjedt, tantrikus ága, amely szertartásokat, meditációkat, istenségek vizualizációját, beavatásokat, mantrák és mandalák használatát tartalmazza.) Az ősi tibeti Reiki-módszer gyakorlati alapja a Csi Kung jin ágának buddhista változata. A XX. Században számos (több tucat) irányzatra bomlott, melyek mindegyike értékes, létjogosult és sajátos tanításelemeket közvetít.ÍRJON NEKÜNK LEVELET!

Reiki kezelésekre, tanfolyamokra valamint a témával kapcsolatos levélbeni válaszokra jelentkezni az Univerzum Egyetem e-mail címén lehet! Természetesen minden betegségekkel kapcsolatos és természetes gyógymódokkal kapcsolatos témában várjuk a leveleket! Névreszólóan bizalmasan válaszolunk a levélíróknak a magán e-mail levelezési címére!

Leveleiket az alábbi e-mail címre várjuk:
univerzumegyetem@gmail.comReiki energiával történő segítségnyújtás nem a tüneti kezelésekben hatékony, hanem a tünetet kiváltó okok kezelésében.

Feloldja azokat az energiagócokat, melyek az aurában energiablokként jelentkezik, ahol energia hiány alakul ki, azokat feltölti.

A csakrák megfelelő működését segíti elő. Kellő mennyiségű energiával látja el az auránkat és ezáltal a testünket, feloldva az energiagócokat.

A megfelelő csakraműködés teljes egészében kihat a testi és tudati teljesítőképességünkre. „Ép testben, ép lélek”, de ez fordítva is igaz.

Minden reiki kezelés az univerzum által szolgáltatott energiát használja. A reiki kezelő nem saját bioenergiáját adja, hanem a beavatások által kapott szimbólumok transzferálják át az energiát reiki energiává.

A reiki kezelő, segítségnyújtó csatornaként funkcionál.

A páciens energiahiánya szabja meg, hogy milyen hosszú egy kezelés, mert az ő testének és aurájának feltöltöttsége határozza meg a kezelés milyenségét és hosszát.
(Mennyi energiára van szüksége.)

A kezelés, segítségnyújtás minősége és hatékonysága a kezelt személytől függ, mert a személy gyógyulását csak saját maga tudata képes befolyásolni, elfogadni a segítséget.

Minden ember képes saját magát meggyógyítani, de ehhez szükséges a megfelelő táplálkozás, életmód, stressz-mentes környezet (minimálisra csökkenteni), a gócokat előidéző problémák feloldása, kerülése.
A gyógyszerekkel csak a tünetet kezeltük, de a kiváltó okokat nem szüntettük meg, így várható a betegség újbóli megjelenése, de már lehet, hogy súlyosabb formában fog jelentkezni.

A Reiki nem helyettesíti az orvost, azonban a szervezet mint öngyógyító rendszer megoldhat olyan problémákat amiket nem tanítanak meg az orvosoknak és semmi másra nincs szükség mint az univerzum energiájára és annak használatára.

Jelentkezzen bátran kezelésre és tapasztalja meg Ön is a jelentkező érzéseket és a változásokat! Engedje meg, hogy segítsünk és gyógyulhasson, ismét boldog lehessen.

Írja meg panaszait, betegségeit és válaszolunk bizalmasan. Segítünk problémái megoldásában!

e-mail: univerzumegyetem@gmail.comHasználja ki a lehetőséget most! Írjon nekünk, kérdezzen és mi bizalmasan válaszolunk!

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatotParse error: syntax error, unexpected 'if' (T_IF) in /var/www/customers/vh-100002/web/home/shp/www.shp.hu/hpc/hozzaszolas_9g.php on line 4